Obaveštenje o privatnosti podataka kompanije AbbVie

Datum stupanja na snagu: 1-1- 2021

U Obaveštenju o privatnosti podataka objašnjavamo kako (u daljem tekstu „AbbVie”, „mi”, „naš” ili „nas”) možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kroz Vaše onlajn i oflajn interakcije sa nama kroz usluge, proizvode, komunikaciju i digitalna svojstva kompanije AbbVie (uključujući veb-sajtove i mobilne aplikacije) koje se odnose na ovo obaveštenje o privatnosti podataka i kada AbbVie može da pribavi i kontroliše Vaše podatke o ličnosti od trećeg lica (zajedničkim imenom „AbbVie odnosi”).

Vaši podaci o ličnosti koje možemo da prikupljamo

Kako možemo koristiti podatke o ličnosti

Kako možemo otkrivati podatke o ličnosti

Dodatne informacije za onlajn interakcije i izjavu o privatnosti podataka koja se odnosi na kolačiće

Linkovi do sajtova trećih lica i dodaci za društvene medije

Dodatne informacije za stanovnike Kalifornije

Dodatne informacije za osobe koje se prijavljuju za posao

Dodatne informacije za zdravstvene radnike

Dodatne informacije za učesnike u programima za pacijente i klijente

Privatnost dece

Naši kontakt podaci

Vaša prava na privatnost i izbori

Bezbednosti i zadržavanje podataka

Međunarodni prenosi podataka o ličnosti

Globalni pristup našim sajtovima

Promene u našem obaveštenju o privatnosti podataka

Vaši podaci o ličnosti koje možemo da prikupljamo

U ovom odeljku opisuju se opšte kategorije podataka o ličnosti koje možemo prikupljati u svrhe opisane u ovom obaveštenju o privatnosti podataka. Dodatne informacije o tipovima podataka o ličnosti koje prikupljamo tokom onlajn interakcija, od osoba koje se prijavljuju za posao, zdravstvenih radnika i iz programa za pacijente i klijente možete saznati klikom na relevantne linkove.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas ili drugih izvora

AbbVie može da prikuplja podatke o ličnosti od Vas direktno, recimo u okviru registracije ili odgovora na upitnik. AbbVie takođe može da pribavi podatke o ličnosti indirektno, recimo iz javno dostupnih izvora (npr. veb-sajtova ili javno dostupnih baza podataka), od trećih lica – dobavljača podataka, pružalaca zdravstvenih usluga i kuća koje se bave zdravstvenim osiguranjem, kao i trećih lica – partnera i saradnika. Možemo da kombinujemo podatke o ličnosti iz više onlajn i oflajn izvora. Kategorije podataka o ličnosti koje AbbVie može da prikuplja o Vama obuhvataju:

 • direktne identifikacione oznake i kontakt podatke, uključujući Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektronske pošte;
 • podatke o registraciji, kao što su Vaše korisničko ime i lozinka;
 • podatke o odnosima, uključujući informacije o proizvodima, lečenju i zdravstvenim stanjima koja su od interesa za Vas;
 • podatke o transakciji, uključujući kupovine i upite;
 • finansijske podatke, kao što je broj Vaše kreditne kartice;
 • podatke o primanjima i demografske podatke, kada zatražite finansijsku pomoć za jedan od naših proizvoda;
 • zdravstvene podatke, kao što su podaci o zdravstvenom stanju, bezbednosti i zdravstveni podaci koji se odnose na neki od naših proizvoda, ili podatke o osiguranju i demografske podatke;
 • podatke u pogledu plaćanja ukoliko pružate uslugu kompaniji AbbVie

[Vrh]

Kako možemo koristiti podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo koristiti u poslovne i komercijalne svrhe, a koje se odnose na Vaše odnose sa kompanijom AbbVie, komunikaciju sa Vama, unapređenje odnosa sa kompanijom AbbVie i naše proizvode i usluge, kao i u druge poslovne svrhe. Dodatne informacije o tome kako koristimo podatke o ličnosti za onlajn interakcije, osobe koje se prijavljuju za posao, zdravstvene radnike i programe za pacijente i klijente možete saznati klikom na relevantne linkove.

Sprovođenje programa, usluga i ostale interakcije sa Vama

Vaše podatke o ličnosti možemo koristiti u svrhu svakodnevnog poslovanja, poput obrade plaćanja i upravljanja finansijskim računima, upravljanja ugovorima, administriranja veb-sajta, ispunjenja, korporativnog upravljanja i obaveza izveštavanja. Vaše podatke o ličnosti takođe možemo koristiti da Vam obezbedimo programe ili usluge koje ste zatražili, ili za pružanje usluga AbbVie, kao što su direktna kupovima, učešće u programima uštede ili prijava za dobijanje rabata. To znači da Vaše podatke o ličnosti možemo da koristimo da odgovorimo na Vaša pitanja, da Vam pružimo usluge koje ste zatražili, ponudimo Vam optimalno korisničko iskustvo, izvršimo naše ugovorne obaveze prema Vama ili izvršimo radnje na osnovu Vašeg pristanka.

Marketinška saopštenja i informisanje o bolestima

Mi pružamo marketinška saopštenja koja promovišu upotrebu ili nude učešće u proizvodima, uslugama, programima, istraživanjima kompanije AbbVie ili pružaju druge informacije za koje možete biti zainteresovani, kao što su informacije o određenim zdravstvenim stanjima. Koristićemo Vaše podatke o ličnosti da Vam šaljemo marketinška saopštenja i da odredimo koju vrstu marketinških saopštenja da Vam šaljemo.

U svakom trenutku možete odustati od primanja marketinških saopštenja. Uputstva za odustajanje od primanja marketinških saopštenja nalaze se u svakom marketinškom saopštenju koje primite, a možete nam i poslati elektronsku poštu na [email protected].

Prilagođena iskustva i unapređenje odnosa

Podaci o ličnosti mogu se koristiti za sačinjavanje prilagođenih ponuda, informacija ili usluga skrojenih prema Vašim interesima i preferencama. Takođe se mogu koristiti za razvoj i unapređenje Vaših odnosa sa kompanijom AbbVie. U nekim slučajevima podatke o ličnosti prikupljamo uz Vašu saglasnost. U drugim slučajevima te podatke prikupljamo zbog naših legitimnih poslovnih interesa, kako bismo optimizovali i prilagodili AbbVie odnose.

Upravljanje poslovanjem i proizvodima i njihovo unapređenje

Kako bi se otkrile nove činjenice koje bi mogle da pomognu kompaniji AbbVie da bolje razume potrebe klijenata i kako bi joj se pomoglo da unapredi, razvije i oceni proizvode, usluge, materijale, programe i terapiju, kompanija AbbVie analizira podatke o ličnosti zbog svojih legitimnih interesa u okviru unapređenja poslovanja i proizvoda.

Poštovanje zakona i propisa

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati kako bismo postupali u skladu sa zakonima i propisima, uključujući i one koji se odnose na farmakovigilancu. Podatke o ličnosti takođe možemo koristiti kako bismo pratili poštovanje naših politika i postupaka, u cilju sprečavanja prevara, kao i da istražimo i procesuiramo korisnike koji krše naša pravila ili koji se ponašaju na nezakonit način ili način koji šteti drugim licima ili njihovoj imovini.

[Vrh]

Kako možemo otkrivati podatke o ličnosti

Generalno razmenjujemo podatke o ličnosti sa trećim licima u poslovne i komercijalne svrhe opisane u nastavku. Podatke o ličnosti ne prodajemo trećim licima. Dodatne informacije o tome kako razmenjujemo podatke o ličnosti za onlajn interakcije, osobe koje se prijavljuju za posao, zdravstvene radnike i programe za pacijente i klijente možete saznati klikom na relevantne linkove.

Povezana društva i prodavci

Ostvarujemo odnose sa različitim prodavcima, uključujući naša povezana društva, koja nam pomažu da poslujemo i kojima može biti potreban pristup Vašim podacima o ličnosti u okviru pružanja usluga kompaniji AbbVie. Od njih zahtevamo da rukuju Vašim podacima o ličnosti prikupljenim tokom odnosa sa kompanijom AbbVie u skladu sa odgovarajućim ugovornim odredbama o privatnosti i bezbednosti.

Poslovni partneri i partneri na istraživanju

Možemo ostvariti partnerstvo sa drugim kompanijama i javnim i privatnim organizacijama kako bismo Vam obezbedili proizvode, sadržaj ili usluge na zajedničkoj ili „kobrendiranoj” osnovi. Trebalo bi da znate da u takvim slučajevima, pored ovog obaveštenja o privatnosti podataka može važiti i obaveštenje o privatnosti podataka relevantnog partnera, a u ograničenim slučajevima, može da postoji i zajedničko obaveštenje o privatnosti podataka.

Kada su u pitanju kobrendirani oblici i lokacije, videćete prikazan i logo kompanije AbbVie i logo partnera sa kojim se vrši kobrendiranje. Kako biste imali pristup kobrendiranim uslugama, možda će biti potrebno da popunite prijavni obrazac, a informacije iz tog prijavnog obrasca mogu biti razmenjivane sa partnerima kompanije AbbVie za kobrendiranje, i treba da pročitate individualne politike o privatnosti naših partnera za kobrendiranje jer se donekle mogu razlikovati od naših.

Pored toga, možemo otkriti podatke o ličnosti našim eksternim revizorima, advokatima, računovođama i sličnim stručnjacima na osnovu našeg legitimnog interesa za naše poslovanje i naših obaveza da se pridržavamo važećih zakona i propisa.

Otkrivanje u slučaju zakonske obaveze, nadležnim organima i u cilju bezbednosti proizvoda

Ukoliko stupite u kontakt sa kompanijom AbbVie u pogledu Vašeg iskustva sa korišćenjem naših proizvoda, možda ćemo iskoristiti informacije koje nam pružate za podnošenje izveštaja Upravi SAD za hranu i lekove, drugim sličnim zdravstvenim i medicinskim državnim agencijama širom sveta, kao i na druge načine propisane zakonom. Takođe ćemo možda iskoristiti informacije da se obratimo Vašem ordinirajućem lekaru kako bismo proverili dalji tok neočekivanog događaja koji obuhvata upotrebu našeg proizvoda.

U određenim ograničenim okolnostima, možda ćemo morati da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti da ispunimo zakonsku obavezu, proces ili zahtev i iz razloga javnog interesa, kao što je ispunjavanje obaveza koje se odnose na izveštavanje naših regulatornih nadležnih organa o bezbednosti naših proizvoda, kao odgovor na sudski poziv, ili u cilju ispunjenja zahteva nacionalne bezbednosti ili organa za sprovođenje zakona.

Otkrivanje narednom vlasniku ili operateru

Vaše podatke o ličnosti možemo preneti našem subjektu – nasledniku, nakon pripajanja, konsolidacije ili druge korporativne reorganizacije, kupcu celokupne naše imovine ili njenog dela, ili u okviru finansijskog dogovora ili ugovora o zajedničkoj promociji. Podaci o ličnosti koje o Vama imamo mogu se preneti licima u transakciji na osnovu našeg legitimnog interesa u okviru priprema za transakciju i njenog izvršenja. Svaki subjekat – naslednik u obavezi je da se pridržava uslova i odredaba u razumnoj meri sličnih ovom obaveštenju o privatnosti podataka.

[Vrh]

Dodatne informacije za onlajn interakcije i izjavu o privatnosti podataka koja se odnosi na kolačiće

Možemo da prikupljamo dodatne kategorije podataka o ličnosti koje se odnose na Vaše onlajn interakcije sa nama, kao što se opisuje u ovom odeljku. Mi takođe koristimo, razmenjujemo i otkrivamo Vaše podatke o ličnosti u okviru onlajn interakcija u dodatne svrhe opisane u ovom odeljku. Kategorije prikupljenih podataka o ličnosti i svrhe njihovog korišćenja i otkrivanje opisani u ovom odeljku predstavljaju dodatak svakoj drugoj vrsti praksi u pogledu prikupljanja, korišćenja i otkrivanja podataka o ličnosti opisanih odvojeno u ovom obaveštenju o privatnosti podataka.

U ovom odeljku opisuje se i kako koristimo kolačiće i ostale tehnologije za prikupljanje podataka i kako možete da upravljate kolačićima koji nisu neophodni za rad našeg veb-sajta i mobilnih aplikacija.

Podaci o ličnosti koji se mogu prikupljati automatski kroz naše veb-sajtove i mobilne aplikacije

Možda ćemo prikupljati sledeće dodatne kategorije podataka o ličnosti kroz Vaše korišćenje naših veb-sajtova i mobilnih aplikacija.

IP adresa

Možda ćemo beležiti adresu internet protokola („IP”) Vašeg računara ili drugog elektronskog uređaja kada posetite naš veb-sajt. IP adresa identifikuje elektronski uređaj koji koristite za pristup veb-sajtovima, čime se omogućava komunikacija sa Vašim uređajem i prilagođavanje sadržaja.

Kolačići i ostale tehnologije za prikupljanje podataka

Informacije prikupljamo automatski kroz Vaše onlajn interakcije sa nama pomoću praćenja i tehnologija za prikupljanje podataka poput kolačića, veb-tačkica i piksela, API, veb-usluga, skripti, alata za analizu pretraživača i serverskih logova. „Kolačić” je jedinstveni numerički kôd koji se prenosi u Vaš računar kako bi pratio Vaša interesovanja i preference i kako bi Vas prepoznao kao posetioca koji se vraća. „Veb-tačkica” (poznata i kao piksel oznaka) jeste transparentna grafička sličica koja se stavlja na veb-sajt, u elektronsku poštu ili reklamu, a koja omogućava praćenje stvari poput aktivnosti korisnika i prometa na sajtu, uključujući prikupljanje podataka o veb-sajtu i mobilnoj aplikaciji koje ste posetili pre i nakon dolaska na naš veb-sajt ili mobilnu aplikaciju. Da saznate više o kolačićima i ostalim tehnologijama za prikupljanje podataka posetite sve o kolačićima.

Naše kolačiće klasifikujemo u sledeće kategorije:

 • Neophodni kolačići: Ovi kolačići su neophodni za pravilan rad osnovnih funkcija sajta.
 • Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo korišćenje sajta i poboljšamo njegov učinak. Oni se koriste i kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo na sajtu, kao što su merenje interakcija sa posebnim sadržajem ili pamćenje podešavanja.
 • Reklamni kolačići : Ovi kolačići se koriste da Vam prikažu reklame koje su za Vas relevantnije. Te informacije možemo da razmenjujemo sa oglašivačima ili da ih koristimo kako bismo bolje razumeli Vaša interesovanja. Recimo, reklamni kolačići mogu se koristiti za razmenu podataka sa oglašivačima kako bi oglasi koji Vam se javljaju bili relevantniji za Vas, kako bi Vam bilo omogućeno da delite određene stranice sa društvenim mrežama ili da objavljujete komentare na našem sajtu.

Ukoliko biste želeli da vidite detaljan spisak kolačića koje koristimo na našim veb-sajtovima, uključujući i treća lica koja postavljaju kolačiće na naše veb-sajtove, specifični kolačić i vek upotrebe kolačića, kliknite na „podešavanja kolačića” u podnožju ove stranice.. Ukoliko se vek upotrebe kolačića ne otkriva u podešavanju kolačića, koristimo podrazumevani vek upotrebe od trinaest (13) meseci, osim ukoliko je zakonom propisan kraći period. Takođe možete upotrebiti „podešavanja kolačića” kako biste se odjavili iz kategorije kolačića koja nije neophodna.

Pored podešavanja kolačića, možete deaktivirati kolačiće kroz Vaš pretraživač. Napominjemo da su neki od kolačića izuzetno važni za funkcionisanje naših veb-sajtova, pa se njihovim brisanjem ili deaktiviranjem na Vašem pretraživaču smanjuje funkcionalnost sajta.

Ukoliko želite da koristite svoj pretraživač umesto naših podešavanja kolačića da se odjavite sa kolačića za praćenje Google Analytics ili Adobe Analytics, možete instalirati Google Analytics opt-out browser add-on, i možete se odjaviti sa Adobe Analytics.

Praćenje mobilnih uređaja

Neki odnosi sa AbbVie dostupni su bilo u obliku mobilnih aplikacija ili mobilnih sajtova koje možete koristiti na svojim mobilnim uređajima. Ukoliko koristite mobilni uređaj za pristup i upotrebu odnosa sa AbbVie, možda ćemo prikupljati sledeće informacije koje se posebno odnose na mobilni uređaj, pored drugih informacija opisanih u prethodnom delu: uređaj ili reklamnu identifikacionu oznaku, tip uređaja, tip hardvera, adresu za kontrolu pristupa medijima („MAC”), međunarodni identitet mobilne opreme („IMEI”), verziju operativnog sistema na Vašem mobilnom uređaju, platformu koja se koristi za pristup ili preuzimanje sajtova i aplikacija kompanije AbbVie (npr. Apple, Google, Amazon, Windows), informacije o lokaciji i informacije o korišćenju Vašeg uređaja i Vaše korišćenje odnosa sa AbbVie.

Kako možemo koristiti podatke o ličnosti kroz onlajn interakcije

Pored upotreba opisanih posebno u ovom obaveštenju o privatnosti podataka, možemo da koristimo Vaše podatke o ličnosti prikupljene onlajn u dodatne svrhe opisane u ovom odeljku.

Prilagođena iskustva korisnika

Vašu IP adresu i podatke o ličnosti koje automatski dobijemo kroz upotrebu kolačića ili sličnih tehnologija za praćenje možemo iskoristiti da učinimo naše veb-sajtove i mobilne aplikacije lakšim za Vaše korišćenje i navigaciju, da Vam pomognemo sa registracijom i prijavljivanjem, da personalizujemo sadržaj, predviđajući informacije i usluge za koje možete biti zainteresovani, kao i da personalizujemo i unapredimo naše interakcije sa Vama tako što ćemo učiniti informacije koje pružamo relevantnijim za Vas. Takođe, možemo dodati Vaše podatke o korišćenju veb-sajta opštem profilu koji o Vama imamo kako bi naši AbbVie odnosi sa Vama predstavljali personalizovano iskustvo. Kada šaljemo elektronsku poštu, možemo postaviti veb-tačkicu ili sličnu tehnologiju za praćenje u elektronsku poštu kako bismo znali da li je Vaš uređaj u stanju da prima HTML elektronsku poštu ili da prikuplja podatke o tome da li su elektronska pošta, ili prilog, ili link u elektronskoj pošti otvoreni. Te podatke koristimo kao pomoć za određivanje i dokumentovanje da li je određeni deo našeg saopštenja za Vas bio relevantniji.

U nekim slučajevima te podatke o ličnosti prikupljamo uz Vašu saglasnost. U drugim slučajevima te podatke prikupljamo zbog naših legitimnih poslovnih interesa, kako bismo optimizovali i prilagodili Vaše korisničko iskustvo.

Digitalna analitika i poboljšanja

Podatke o ličnosti koje nam Vi dajete i onlajn informacije koje automatski prikupljamo putem kolačića i sličnih tehnologija za praćenje možemo da koristimo da nadgledamo obrasce korisničkog saobraćaja i preferencija. Takođe možemo da pratimo komunikaciju elektronskom poštom kroz veb-tačkice ili slične tehnologije praćenja u elektronskoj pošti kako bismo sačinili objedinjenu statistiku i izveštaje za analizu delotvornosti naših marketinških kampanja i njihovo unapređenje.

U drugim slučajevima te podatke prikupljamo zbog naših legitimnih poslovnih interesa bezbednosti, analitike i optimizacije AbbVie odnosa.

Analiza društvenih medija

Možemo analizirati i javne izvore, kao što su veb-sajtovi i kanali društvenih medija, kako bismo pratili, analizirali i unapredili razumevanje interakcija sa našim proizvodima, uslugama i događajima, kao i mišljenja o njima. Kompanija AbbVie i njeni pružaoci usluga poštovaće obaveštenja o privatnosti i uslove korišćenja koji se odnose na takve izvore u obavljanju takvih aktivnosti.

Prilagođena korisnička iskustva

Podaci o ličnosti koje obezbedite mogu se koristiti za kreiranje prilagođenih ponuda, informacija ili usluga koje su prilagođene Vašim interesovanjima i preferencijama. Takođe, možemo koristiti Vašu IP adresu i podatke koje smo automatski prikupili putem korišćenja kolačića ili sličnih tehnologija za praćenje da bismo olakšali korišćenje i navigaciju naših AbbVie Usluga, kao i da bismo personalizovali sadržaj koji se obezbeđuje na AbbVie Uslugama na taj način što ćemo pretpostaviti koje informacije i usluge Vam mogu biti interesantne. U nekim slučajevima, ove informacije prikupljamo na osnovu Vaše saglasnosti. U drugim slučajevima, prikupljamo ove informacije za naš legitimni poslovni interes kako bismo optimizovali i prilagodili korisnička iskustva.

Funkcije „kažite prijatelju”

Na našim sajtovima možemo ponuditi funkciju „kažite prijatelju”. Ukoliko odaberete da koristite ovu funkciju, prikupljaćemo kontakt podatke Vašeg prijatelja. Automatski ćemo poslati Vašem prijatelju samo jednu poruku elektronskom poštom sa informacijama koje ste naveli ili u kojoj ćemo pozvati Vašeg prijatelja da poseti sajt. Ove podatke o ličnosti koje ste nam naveli u okviru funkcije „kažite prijatelju” koristićemo isključivo u svrhu slanja te jedne poruke elektronskom poštom.

Kako se Vaši podaci o ličnosti mogu razmenjivati putem naših onlajn interakcija

Pored tipova otkrivanja podataka o ličnosti opisanih posebno u ovom obaveštenju o privatnosti podataka, možemo da razmenjujemo podatke o ličnosti onlajn u dodatne svrhe opisane u ovom odeljku.

Oglašavanje trećih lica i onlajn oglašavanje na osnovu ponašanja korisnika

Možemo Vam pružiti onlajn reklame za AbbVie proizvode i usluge na veb-sajtovima trećih lica i mobilne usluge koje su prilagođene Vama, a sve to se može zasnivati na podacima o ličnosti koje pružite nama ili navedete na veb-sajtu trećeg lica koji posetite, ili na Vašoj aktivnosti pretraživanja, kupovinama ili interesovanjima. Neke od informacija o Vašem uređaju koje smo dobili iz naših kolačića i drugih tehnologija za prikupljanje i praćenje podataka na osnovu Vaših odnosa sa AbbVie možemo podeliti sa našim pružaocima usluga oglašavanja.

Neki AbbVie odnosi učestvuju u onlajn oglašavanju na osnovu ponašanja korisnika (ovo se ponekad naziva i ciljano oglašavanje ili oglašavanje na osnovu interesovanja). Te sajtove možete identifikovati pomoću linka „Advertising Choices” u reklami. Naši partneri iz mreže oglašavanja mogu postaviti i koristiti kolačiće na našim veb-sajtovima i drugim sajtovima trećih lica kako bi prikupljali podatke o ličnosti o Vašim aktivnostima i tako Vam pružili onlajn reklame zasnovane na Vašim interesovanjima. Kada dobijete AbbVie reklamu na osnovu onlajn ponašanja, videćete ikonicu „Ad Choices”. Klik na ikonicu ili link vodi Vas na veb-sajt na kome možete upravljati ili se odjaviti sa upotrebe podataka o Vašoj istoriji pretraživanja koja se koristi za slanje reklama na osnovu onlajn ponašanja. Ukoliko se odjavite, i dalje ćete moći da vidite reklame onlajn, uključujući i reklame kompanije AbbVie zasnovane na drugim informacijama (npr. na osnovu sadržaja stranice koju pregledate, pre nego na Vašoj ranijoj aktivnosti na internetu). U nekim slučajevima, treća lica – oglašivači i dalje mogu prikupljati podatke o Vašoj aktivnosti pretraživanja, ali oni neće koristiti te podatke za slanje reklama koje se zasnivaju na Vašem prethodnom onlajn ponašanju u pogledu pretraživanja. Možete se odjaviti i sada ako kliknete ovde.

Takođe se možete odjaviti sa određenog oglašavanja na osnovu ponašanja korisnika na Digital Advertising Alliance's consumer choice tool, i Network Advertising Initiative’s tool.

Neki veb-pretraživači mogu preneti signale „ne prati” veb-uslugama sa kojima Vaš pretraživač komunicira. Do dana stupanja na snagu ovog obaveštenja o privatnosti, još nije ustanovljen industrijski standard o tome kako reagovati na te signale; stoga AbbVie trenutno ne reaguje na te signale. Ipak, možete se odjaviti sa oglašivača koji koriste Vašu istoriju pretraživanja za slanje reklama na osnovu onlajn ponašanja putem prethodno navedenih mehanizama.

[Vrh]

Linkovi do sajtova trećih lica i dodaci za društvene medije

Ovo obaveštenje o privatnosti podataka odnosi se samo na AbbVie odnose povezane sa ovim obaveštenjem o privatnosti podataka, a ne odnosi se na sajtove trećih lica do kojih mogu postojati linkovi AbbVie odnosa, uključujući i linkove van veb-sajtova ili reklama trećih lica. Slobodno pregledajte izjave o privatnosti podataka koje daju sva treća lica pre nego što im date podatke o ličnosti.

AbbVie odnosi mogu da koriste dodatke za društvene medije (npr. Fejsbuk taster „Like” i taster „Share to Twitter”) kako bi Vam omogućili da lako razmenjujete informacije sa drugima. Kada posećujete naše sajtove u okviru AbbVie odnosa, operater dodatka za društvene medije i integrisane platforme društvenih medija može da stavi kolačić u Vaš uređaj koji omogućava tom operateru da primi Vaše podatke o ličnosti koji dozvoljavaju operateru da prepozna osobe koje su ranije posećivale naše sajtove. Ukoliko ste prijavljeni na sajt društvenog medija (npr. Fejsbuk, Tviter) prilikom pregledanja našeg sajta, dodatak za društvene medije omogućava tom sajtu društvenog medija da prima informacije da ste posetili naš sajt. Dodaci za društvene medije takođe omogućavaju sajtu društvenog medija da razmenjuje informacije o Vašim aktivnostima na našem sajtu sa drugim korisnicima tog sajta društvenog medija. Tim podešavanjima za razmenu upravlja sajt društvenog medija, i trebalo bi da pogledate politike o privatnosti podataka tih sajtova radi informacija o njihovim praksama kada su u pitanju privatnost i razmena podataka.

[Vrh]

Dodatne informacije za stanovnike Kalifornije

Ukoliko ste stanovnik Kalifornije, imate određena prava u smislu korišćenja i otkrivanja Vaših podataka o ličnosti od strane kompanije AbbVie. Ovde su opisani zahtevi u pogledu privatnosti koji se odnose samo na Kaliforniju, a koji se ne pominju u ostalim odeljcima Obaveštenja o privatnosti podataka.

U sladu sa praksama prikupljanja opisanim u ovom obaveštenju o privatnosti podataka, možemo da prikupljamo i određene kategorije i posebne delove podataka o ličnosti, bilo od Vas ili nekih trećih lica. Mi prikupljamo, koristimo i otkrivamo podatke o ličnosti u naše poslovne i komercijalne svrhe opisane u ovom obaveštenju o privatnosti podataka. AbbVie ne prodaje podatke o ličnosti. Pored toga, AbbVie prima, i može dalje podeliti sa svojim saradnicima i partnerima, deidentifikovane zdravstvene podatke od pružalaca zdravstvenih usluga i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa Zakon o prenosivosti i odgovornosti za zdravstveno osiguranje (HIPAA) iz 1996. godine. Zdravstveni podaci koje je primila kompanija AbbVie deidentifikovani su ili na osnovu metode „sigurne luke” u okviru HIPAA, što znači da su određeni direktni identifikatori uklonjeni iz zdravstvenih podataka, ili stručne metode određivanja u okviru HIPAA, što znači da je kvalifikovani statističar pregledao zdravstvene podatke podeljene sa kompanijom AbbVie i potvrdio da postoji veoma mali rizik da bi osoba mogla biti identifikovana na osnovu preostalih zdravstvenih podataka.

Kao stanovnik Kalifornije, imate pravo da zatražite:

 • Informacije o podacima o ličnosti koje je kompanija AbbVie prikupila, koristila i otkrila o Vama u proteklih 12 meseci. To obuhvata:
  • kategorije prikupljenih podataka o ličnosti;
  • kategorije izvora iz kojih su prikupljeni Vaši podaci o ličnosti;
  • poslovne ili komercijalne svrhe u koje je kompanija AbbVie prikupljala Vaše podatke o ličnosti;
  • kategorije Vaših podataka o ličnosti koji su otkriveni u poslovne ili komercijalne svrhe;
  • kategorije trećih lica sa kojima je kompanija AbbVie podelila Vaše podatke o ličnosti
 • Konkretne podatke o ličnosti koje je kompanija AbbVie prikupila o Vama u proteklih 12 meseci.
 • Da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu.

Ukoliko ostvarujete bilo koje svoje pravo na privatnost kao stanovnik Kalifornije, kompanija AbbVie neće vršiti diskriminaciju u odnosu na Vas, nudeći Vam drugačije cene ili proizvode, niti pružajući Vam drugačiji nivo kvaliteta proizvoda, na osnovu isključivo tog zahteva. Ipak, određeni AbbVie odnosi mogu zahtevati Vaš pristanak da se Vaši podaci o ličnosti podele sa kompanijom AbbVie kako bi Vam bila pružena usluga ili da biste nam dozvolili da koristimo i objavljujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo obezbedili AbbVie odnose. Kada ostvarujete svoje pravo na brisanje, možete izgubiti pristup određenim aspektima AbbVie odnosa koji zahtevaju Vaše podatke o ličnosti za pružanje usluge.

Pogledajte odeljak Vaša prava na privatnost i izbori ukoliko Vi ili Vaš ovlašćeni predstavnik imate pitanja ili biste želeli da zatražite ostvarivanje nekog od svojih prava opisanih u ovom odeljku. Nakon što podnesete zahtev, upotrebićemo informacije koje imamo da proverimo Vaš identitet (po potrebi, identitet Vašeg ovlašćenog zastupnika) i da uporedimo podatke o ličnosti koje smo eventualno prikupili o Vama sa Vašim proverenim identitetom. Naš proces provere može obuhvatiti zahtev za dodatnim informacijama u cilju potvrde Vašeg identiteta ili identiteta Vašeg ovlašćenog zastupnika, ili dobijanje dokaza da ste svom ovlašćenom zastupniku dali dozvolu da postupa u Vaše ime. Ukoliko naš proces potvrde bude uspešan, odgovorićemo na Vaš zahtev u vremenskom periodu i na način koji nalaže važeći zakon. Ukoliko ne možemo da potvrdimo Vaš identitet odnosno identitet Vašeg ovlašćenog zastupnika ili da dobijemo dokaz da ste dali svom ovlašćenom zastupniku dozvolu da postupa u Vaše ime, pokušaćemo da Vas kontaktiramo.

[Vrh]

Dodatne informacije za osobe koje se prijavljuju za posao

Ukoliko ste se prijavili za posao u kompaniji AbbVie, podaci o ličnosti podneti uz Vašu prijavu za posao mogu obuhvatiti Vaš rezime, informacije o prethodnom profesionalnom iskustvu, obrazovanju i ostale prateće informacije, informacije o vozačkoj dozvoli, broj socijalnog osiguranja ili odgovarajuću nacionalnu identifikacionu oznaku (u skladu sa lokalnim zakonima), propratno pismo, licence, dozvole i sertifikate koje posedujete, informacije o preporukama i sve druge informacije koje odlučite da pružite (npr. poželjno radno mesto, spremnost za preseljenje, nagrade ili članstvo u profesionalnim udruženjima). Te informacije možemo dobiti od Vas, od osobe koja vrši odabir zaposlenih, osoba koje Vam daju preporuke ili Vaših obrazovnih ustanova.

U skladu sa važećim zakonom, osobama koje se prijavljuju za posao kod nas možemo postaviti pitanja o rasi/etničkom poreklu, polu, statusu ratnog veterana i statusu invalida u cilju praćenja ispunjenosti zahteva za jednake mogućnosti zapošljavanja. Osim onako kako je konkretno zatraženo ili neophodno u skladu sa zakonom, molimo Vas da u Vašoj prijavi izbegavate da navodite informacije koje se mogu kvalifikovati kao osetljive informacije prema važećem zakonu. Osetljive informacije obuhvataju podatke o rasi, boji kože, veroispovesti, etničkoj pripadnosti, nacionalnosti ili nacionalnom poreklu, godinama života, polnom identitetu ili izražavanju, seksualnoj orijentaciji, bračnom stanju, medicinske ili zdravstvene informacije (uključujući fizički ili mentalni invaliditet ili trudnoću), genetske ili biometrijske informacije, politička ili filozofska uverenja, članstvo u političkoj partiji ili sindikatu, statusu ratnog veterana, fotografije, proveru biografskih podataka, pravosudne podatke kao što su kaznena evidencija ili informacije o drugim sudskim ili upravnim postupcima, ili nekom drugom zakonski zaštićenom statusu.

Podaci o ličnosti biće obrađivani na osnovu našeg legitimnog interesa za obradu Vaše prijave za posao i procene Vaše kandidature i kvalifikacija, kao i za obavljanje provera Vaših preporuka. Takođe se možemo raspitati o kaznenoj evidenciji i izvršiti proveru biografskih podataka nakon uslovne ponude posla, u slučaju da je to dozvoljeno važećim zakonom. Takođe možemo obrađivati podatke o ličnosti iz Vaše prijave za posao u zakonske i regulatorne svrhe, kao i u svrhu usklađenosti, u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti podataka. Podaci o ličnosti takođe se mogu upotrebiti u dodatne administrativne svrhe, uključujući objedinjeno izveštavanje o upravljanju, interne obuke, i kako je generalno potrebno za naše poslovanje.

Možemo razmeniti podatke sa Vaše prijave sa osobama koje biraju zaposlene, konsultantima, advokatima, službama koje vrše proveru ranijeg zaposlenja i našim povezanim društvima.

[Vrh]

Dodatne informacije za zdravstvene radnike

Možemo da prikupljamo dodatne kategorije podataka o ličnosti ukoliko ste zdravstveni radnik, kao što se opisuje u ovom odeljku. Mi takođe koristimo i otkrivamo podatke o ličnosti zdravstvenih radnika u dodatne svrhe opisane u ovom odeljku. Kategorije prikupljenih podataka o ličnosti i svrhe njihovog korišćenja i otkrivanje opisani u ovom odeljku predstavljaju dodatak svakoj drugoj vrsti praksi u pogledu prikupljanja, korišćenja i otkrivanja podataka o ličnosti opisanih odvojeno u ovom obaveštenju o privatnosti podataka.

Dodatni podaci o ličnosti koje AbbVie može da prikuplja o Vama obuhvataju:

Ukoliko ste zdravstveni radnik, možemo da prikupljamo podatke o ličnosti o Vama direktno od Vas ili iz izvora trećih lica, kao što su organizacije u kojima radite, javno dostupni izvori, interakcije sa kompanijom AbbVie (uključujući izvore dostupne onlajn), i učešće u inicijativama koje AbbVie sponzoriše ili podržava, kao što su aktivnosti na kliničkom istraživanju i razvoju koje sponzoriše AbbVie, baze podataka trećih lica i događaji koji se odnose na osobe koje vrše prijavljivanje u okviru farmakovigilance.

Možda ćemo prikupljati sledeće dodatne kategorije podataka o ličnosti o zdravstvenim radnicima:

 • profesionalne detaljne informacije, poput radnih biografija ili drugih dokumenata ili obrazaca koje smo direktno dobili, mesto na kome radite, naziv radnog mesta, profesionalne kontakt podatke, medicinsku specijalnost, broj profesionalne licence, profesionalne kvalifikacije i naučne aktivnosti (kao što je prethodno iskustvo sa kliničkim ispitivanjima, aktivnosti na platformama društvenih medija ili drugim veb-sajtovima, i učešće u ranijim ili tekućim istraživačkim studijama sa nama i drugim kompanijama), pripadnost organizacijama ili ustanovama, objavljivanje akademskih ili naučnih istraživanja i radova i članstvo u udruženjima i odborima;
 • podatke o ličnosti navedene u cilju učestvovanja u inicijativama koje sponzorišemo ili podržavamo, kao što su naše sponzorisane aktivnosti kliničkih istraživanja i razvoja, onlajn seminari ili seminari uživo na temu informacija o proizvodima, edukativni događaji i ažuriranja kliničkih informacija;
 • detaljne informacije o interakcijama sa nama, kao što su vrsta održanih sastanaka, razmatrane teme, Vaše poznavanje našeg poslovanja i proizvoda i pitanja koja ste o njima postavili, vrsta materijala koji smo Vam prikazali i sve povratne informacije koje ste nam pružili, kao i Vaša mišljenja i uobičajeni načini propisivanja, uobičajeni načini rada sa pacijentima, dijagnoze i automatsko praćenje informacija u onlajn interakcijama sa nama;
 • detaljne informacije o plaćanjima i ostalim prenosima vrednosti dobijene iz Vaših interakcija sa kompanijom AbbVie, koje mogu da obuhvate Vaš poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana (ukoliko je to zakonski neophodno ili dozvoljeno), doprinose troškovima edukativnih događaja (kao što su kotizacija, troškovi puta i smeštaja) i naknade za usluge, uključujući konsultantske usluge

Dodatne upotrebe i otkrivanja podataka o ličnosti zdravstvenih radnika

Mi koristimo i otkrivamo podatke o ličnosti zdravstvenih radnika u sledeće dodatne svrhe.

 • Radi izvršenja našeg ugovora sa Vama ukoliko ste Vi ili Vaša ustanova sklopili sa nama ugovor o pružanju konsultantskih ili stručnih usluga ili drugi tip ugovora.
 • Na osnovu naših legitimnih interesa za razvoj i unapređenje naših usluga, mi ćemo koristiti i otkrivati podatke o ličnosti zdravstvenih radnika radi:
  • upravljanja i unapređenja našeg odnosa sa Vama, uključujući planiranje, organizaciju i pregled svake vrste saradnje sa Vama, i radi toga da Vam se obratimo;
  • osiguranja da Vam pružamo informacije koje su relevantne na osnovu Vaše stručnosti, interesa i preferencija;
  • odabira i procene podobnosti zdravstvenih radnika za njihovo učešće u kliničkim ispitivanjima i istraživanjima tržišta, kao i za druge istraživačke studije;
  • sprovođenja tržišnih i istraživačkih studija u javnom i privatnom sektoru;
  • komunikacije sa Vama o našim proizvodima i programima (podleže svim dodatnim zahtevima za pristanak na marketing), saradnje sa Vama na naučnim ili edukativnim programima, sprovođenja naših programa za podršku pacijentima i omogućavanja pristupa Vama, ukoliko je to potrebno, odgovora na porudžbine proizvoda i slanja uzoraka naših proizvoda;
  • istraživanja i analitike u cilju razvoja i procene naših proizvoda, usluga, materijala i terapije;
  • internog računovodstva i analize u pogledu naših internih politika i pravila, kao što je naš AbbVie Kodeks poslovnog ponašanja
 • Na osnovu naših zakonskih obaveza i zbog javnog interesa, mi ćemo koristiti i otkrivati podatke o ličnosti zdravstvenih radnika radi:
  • praćenja bezbednosti, izveštavanja i revizije, kao i odgovora na upite ili probleme u pogledu naših proizvoda;
  • ispunjavanja važećih zakona i propisa, uključujući zahteve industrijskih kodeksa ponašanja koji se odnose na podatke o plaćanjima i drugim vrstama prenosa vrednosti zdravstvenim radnicima i javno otkrivanje takvih podataka, u skladu sa važećim uslovima za pristanak na lokalnom nivou da se takvi podaci objave na način koji pojedinačno identifikuje zdravstvene radnike

[Vrh]

Dodatne informacije za učesnike u programima za pacijente i klijente

Možemo da prikupljamo dodatne kategorije podataka o ličnosti o učesnicima u programima kompanije AbbVie za pacijente i klijente, kao što se opisuje u ovom odeljku, uključujući programe podrške pacijentima i programe lojalnosti. Mi takođe možemo da koristimo i otkrivamo podatke o ličnosti učesnika u programima za pacijente i klijente u dodatne svrhe opisane u ovom odeljku. Kategorije prikupljenih podataka o ličnosti i svrhe njihovog korišćenja i otkrivanje opisani u ovom odeljku predstavljaju dodatak svakoj drugoj vrsti praksi u pogledu prikupljanja, korišćenja i otkrivanja podataka o ličnosti opisanih odvojeno u ovom obaveštenju o privatnosti podataka.

Dodatni podaci o ličnosti koje AbbVie prikuplja za programe za pacijente i klijente

Ukoliko ste učesnik u programu za pacijente ili klijente, možda ćemo obrađivati sledeće dodatne kategorije podataka o ličnosti o Vama, koje smo primili od Vas direktno, ili od Vaših zdravstvenih radnika, zdravstvenog osiguranja i povezanih trećih lica:

 • kontakt podatke, kao što su adresa, broj telefona i ostali kontakt podaci;
 • podatke o ličnosti, kao što su ime i prezime, datum rođenja i pol;
 • podatke prikupljene ili kreirane u vezi sa Vašim korišćenjem naših programa i usluga;
 • finansijske informacije o kvalifikacijama u određenim programima koji se zasnivaju na prihodima i programima finansijske podrške, uključujući Vaš broj socijalnog osiguranja ili jedinstveni matični broj građana (kada je to zakonski neophodno ili dozvoljeno);
 • osetljive podatke kao što su zdravstveni podaci o Vašoj bolesti ili stanju, anamnezi, terapiji, razlogu za prekid, podatke o aktivnom lečenju bolesti i pokrivenošću osiguranjem i koristima u pogledu Vaše upotrebe naših proizvoda

Dodatne upotrebe podataka u kontekstu programa za pacijente i klijente

Uz Vašu saglasnost, koristimo i otkrivamo Vaše podatke o ličnosti u okviru Vašeg učešća u programu, kako bismo sprovodili program i njime upravljali, uključujući prilagođavanje programa Vama, isporuku proizvoda i usluga, izvođenje programa lojalnosti, da Vas podsetimo da uzmete Vaš proizvod kako je propisano ili da uzmete dopunu Vašeg proizvoda, kao i da Vam pružimo podršku u okviru programa i materijale koji se odnose na Vašu terapiju i program. Takođe se možemo obratiti Vašem zdravstvenom radniku radi informacija o bezbednosti leka, kao i da pružimo zdravstvenom radniku informacije o Vašem leku i Vašem učešću u programu.

Na osnovu naših zakonskih obaveza i zbog javnog interesa, možemo da koristimo i otkrivamo Vaše podatke o ličnosti u našim programima radi praćenja bezbednosti, izveštavanja i revizije, kao i odgovora na upite ili probleme u pogledu naših proizvoda, kao i da bismo postupali u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Takođe ćemo koristiti podatke o ličnosti koji Vas ne identifikuju direktno u kompatibilne svrhe analitike, istraživanja i pratećih publikacija, i u cilju provere, razvoja i unapređenja programa kompanije AbbVie i pratećih usluga, proizvoda i lekova.

[Vrh]

Privatnost dece

AbbVie ne prikuplja svesno bilo kakve podatke o ličnosti direktno od bilo koga mlađeg od 15 godina. Svi AbbVie odnosi koji podržavaju decu usmereni su samo na roditelje i staratelje i sa njima ostvaruju komunikaciju. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i saznate da nam je Vaše dete dalo podatke o ličnosti, slobodno nam se obratite na jedan od načina opisan u odeljku Vaša prava na privatnost i izbori, a mi ćemo se zajedno sa Vama pozabaviti tom temom.

[Vrh]

Naši kontakt podaci

Možete se obratiti nama ili našoj globalnoj kancelariji za pitanja privatnosti podataka, uključujući i našeg službenika za zaštitu podataka, u bilo kom trenutku, koristeći kontakt informacije navedene u nastavku, ukoliko imate pitanja o ovom obaveštenju o privatnosti podataka ili imate bilo kakav drugi zahtev ili upit u pogledu privatnosti podataka. Takođe možete odustati ili se možete odjaviti iz svakog našeg programa ili usluge.

Vaše zahteve ili upite u pogledu privatnosti podataka možete podneti ovde. Takođe nam se možete obratiti klikom na ovaj link „Contact”, koristeći opciju za kontakt informacije u našoj mobilnoj aplikaciji, slanjem elektronske pošte na [email protected], ili nas pozvati na besplatan broj telefona 1-800-255-5162. Takođe možete poslati pismo na sledeću adresu:

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

U svakoj vrsti komunikacije sa nama, navedite adresu elektronske pošte upotrebljenu za registraciju (po potrebi), adresu veb-sajta, mobilnu aplikaciju ili konkretan program kome ste dali podatke o ličnosti (npr. AbbVie.com) i detaljno obaveštenje Vašeg zahteva. Ukoliko biste želeli da izbrišete, izmenite i dopunite ili ispravite svoje podatke o ličnosti, a obraćate nam se elektronskom poštom, navedite „Deletion Request” (zahtev za brisanje) ili „Amendment/Correction Request” (zahtev za dopunu/korekciju) u redu za predmet elektronske pošte. Na sve opravdane zahteve odgovorićemo blagovremeno, a možda ćemo morati da dodatno potvrdimo Vaš identitet kako bismo obradili određene zahteve.

[Vrh]

Vaša prava na privatnost i izbori

Prema važećem zakonu o zaštiti podataka, možete imati pravo da zatražite pristup podacima o ličnosti koji se na Vas odnose, odnosno da ih ispravite, blokirate ili izbrišete, prenesete podatke o ličnosti drugom kontroloru, povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku (to neće uticati na zakonitost prethodnih aktivnosti na obradi podataka), ili uložiti prigovor na svaku vrstu upotrebe Vaših podataka o ličnosti. Ukoliko nismo u mogućnosti da Vam pružimo tražene informacije ili da izvršimo izmenu koju tražite, biće Vam navedeni razlozi za takve odluke. Prema lokalnim zakonima, možete imati pravo da uložite žalbu lokalnom nadležnom organu za zaštitu podataka.

Možete imati pravo da uložite prigovor na aktivnosti obrate opisane u ovom obaveštenju o privatnosti podataka koje su zasnovane na našim legitimnim interesima.

[Vrh]

Bezbednosti i zadržavanje podataka

AbbVie održava odgovarajuće tehničke, administrativne i fizičke mere kontrole kako bi razumno zaštitio sve podatke o ličnosti prikupljene kroz AbbVie odnose. Ipak, uvek postoji određeni rizik da neovlašćeno treće lice presretne prenos putem interneta, ili da neko nađe način da probije naše bezbednosne sisteme. Molimo Vas da budete oprezni prilikom prenosa podataka o ličnosti na internetu, posebno kada su u pitanju informacije o Vašem zdravlju. Ne možemo da garantujemo da neovlašćena treća lica neće dobiti pristup podacima o ličnosti koji se na Vas odnose; stoga, kada nam podnosite podatke o ličnosti, treba da uzmete u obzir i koristi, i rizike.

Čuvaćemo podatke o ličnosti samo onoliko koliko je neophodno za ispunjenje svrha navedenih u ovom obaveštenju o privatnosti podataka, osim ukoliko drugačije nalažu važeći zakoni ili zakonski nalozi. Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda zadržavanja uključuju (i) vremenski period u kome imamo AbbVie odnos sa Vama; (ii) da li postoji zakonska ili uobičajena u praksi obaveza zadržavanja kojoj podležemo; i (iii) da li je zadržavanje potrebno u pogledu parnice ili regulatornih istraga.

[Vrh]

Međunarodni prenosi podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti možemo preneti u druge zemlje, kako je opisano u ovom odeljku.

Prenosi u okviru kompanije

Podaci o ličnosti se mogu preneti i obrađivati od strane i među AbbVie Inc. u SAD, matične kompanije AbbVie, i njenih povezanih društava u drugim zemljama. Za kompletan spisak povezanih društava kompanije AbbVie Inc. i njihovih nadležnosti, pogledajte naš najnoviji podnesak Komisiji SEC ovde [i ovde]. Naša kompanija ima nekoliko ugovora o prenosu podataka u okviru kompanije, a oni se zasnivaju na modelima ugovora EU o prenosima podataka o ličnosti i pokrivaju prenose podataka o ličnosti između kompanije AbbVie Inc. i njenih povezanih društava iz čitavog sveta kako bi se obezbedila odgovarajuća zaštita podataka o ličnosti. Primerke tih ugovora možete dobiti slanjem elektronske pošte na [email protected].

Prenosi prodavcima, dobavljačima i poslovnim partnerima

Podaci o ličnosti mogu se takođe preneti našim prodavcima, dobavljačima i poslovnim partnerima u drugim zemljama koji ih mogu obrađivati. Svaki međunarodni prenos podataka o ličnosti trećim licima, uključujući van EEP, biće izvršen u skladu sa međunarodnim ograničenjima i zahtevima koji se primenjuju u skladu sa zakonima o zaštiti podataka, uključujući, po potrebi, upotrebu modela ugovora EU za naše prenose podataka o ličnosti obrađivačima podataka ili kontrolorima podataka.

[Vrh]

Globalni pristup našim sajtovima

Ovaj sajt je u vlasništvu kompanije AbbVie Beograd i ona njime upravlja. Ukoliko posećujete sajt iz zemlje van Srbije, Vaša komunikacija sa nama dovešće do prenosa podataka o ličnosti preko međunarodnih granica. Vaše podatke o ličnosti obradićemo samo uz Vaš pristanak, kako bismo izvršili ugovor između Vas i nas, kako bismo ispunili zakonske obaveze ili ukoliko postoji naš legitimni interes. Ti legitimni interesi mogu obuhvatiti administrativne aktivnosti i ispunjavanje Vaših zahteva.

[Vrh]

Promene u našem obaveštenju o privatnosti podataka

Podatke o ličnosti koristićemo samo na način opisan u Obaveštenju o privatnosti podataka koje važi u trenutku kada se prikupljaju podaci o ličnosti. Ipak, i u skladu sa svim važećim zahtevima koji se odnose na saglasnost, zadržavamo pravo da promenimo uslove Obaveštenja o privatnosti podataka u bilo kom trenutku. Sve promene ovog obaveštenja o privatnosti podataka blagovremeno će biti objavljene na ovoj stranici, zajedno sa novim datumom stupanja na snagu na vrhu ove stranice. Predlažemo Vam da redovno pregledate ovo obaveštenje o privatnosti podataka radi eventualnih promena. Svim podacima o ličnosti prikupljenim pri Vašoj kontinuiranoj upotrebi odnosa kompanije AbbVie biće rukovano u skladu sa trenutno objavljenim Obaveštenjem o privatnosti podataka.

[Vrh]